آموزش تلفن سانترال

توضیحات

 تلفن سانترال:

الف) آشنایی با انواع سیستم سانترال + نصب دستگاه سانترال

ب) برنامه ریزی و کدهای باکس کم ظرفیت

ج) سیم کشی و بوق بندی باکس MDF مرکز تلفن