درباره ما

کلیه فعالیتهای ما شامل آموزش مجازی اجرای کامل برق ساختمانهای اداری – تجاری – مسکونی می باشد.

 دارای ثبت اختراعات:

۱- تراز و شاقول دیجیتال

۲- کنترل هوشمند سوخت در اتومبیلهای دوگانه سوز

۳- طراحی پهباد نوع دوگان رزمی

آموزش برق ساختمان اکثریت آموزشهای ارائه شده در کارگاه محل اجرای پروژه تهیه و فیلمبرداری شده است