اجرای کامل چاه ارت , ارتینگ ساختمان – احداث چاه ارت – همبندی کامل ارت ساختمان

۰۹۱۲۷۰۸۵۷۴۲ آتشی


در صورت نیاز عملیات چاه کنی و خاک ریزی ارائه میگردد.

اجرای چاه ارت
اجرای چاه ارت

 


سیستم ارتینگ و صاعقه گیر

بنام خدا

اهداف بکارگیری سیستم ارت عبارتند از :

الف ـ حفاظت و ایمنی جان انسان

ب ـ حفاظت و ایمنی وسایل و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

ج ـ فراهم آوردن شرایط ایده‌ال جهت کار

د ـ جلوگیری از ولتاژ تماسی

ه ـ حذف ولتاژ اضافی

و ـ جلوگیری از ولتاژهای ناخواسته و صاعقه

ز ـ اطمینان از قابلیت کار الکتریکی                                                          

 لزوم استفاده از سیستم ارتینگ و اجرای چاه ارت در صنایع :

به منظور حفاظت افراد و دستگاهها ، اضافه ولتاژهای تولید شده در بدنه که باعث صدمه دیدن دستگاهها و افراد می‌شود ، همــــچنین ولتاژهای بسیار زیاد و خطرناک ناشی از برخورد صاعقه را باید در جایی خنثی نمائیم . به همین منظور استفاده از سیستم ارت و حفاظت از تجهیزات بسیار لازم و ضروری است بعلاوه با افزایش استفاده از دستگاههای الکتریکی و سیستمـــهای دیجیتالی و حساس ، لزوم بازنگری در طراحی ، نصب و نگهداری سیستمهای حفاظتی گراندینگ وجود دارد . 

الف ـ حفاظت در مقابل صاعقه و اضافه ولتاژها: همانطور که اشاره شد ولتاژهای ناخواسته که به هر دلیلی ( صاعقه ، اتصال کوتاه و … ) برروی تجهیزات بوجود آید، والبته خطرات بالقوه بسیار زیاد اعم از مالی و جانی در بر دارد، باید از طریق یک مسیر امن که همان یک سیستم ارتینگ مناسب و کارامد میباشد از مدار خارج شده و خنثی گردد .

ب ـ  هم پتانسیل بودن تجهیزات نصب‌ شده :  جهت هم پتانسیل بودن (همبندی)تجهیزات نصب‌ شده در سایت با هم و چاه ارت و کارکرد صحیح آنها بخصوص تجهیزات دیجیتال و انتقــــــــال دیتا و با توجه به بکارگیری تجهیزات کامپیوتری جدید لازم است به موضوع ارت و روش اجرای اصولی آن اهمیت بیشتری داده شود تا در آینده از آسیب رسیدن به نیروی انسانی و تجهیزات کامپیوتری پیشگیری شده و از عملکرد صحیح تجهیزات اطمینان داشته باشیم . 

آموزش برق