هنگام اتصالی یا قطعی جریان برق

خونسردی خود را حفظ کرده و فیوزهای مینیاتوری را قطع نمایید(پایین بیاورید) تا از آسیب احتمالی بیشتر  و یا خطر برق گرفتگی جلوگیری شود.

بعد از قطع برق هرگز به سیمهای لخت بدون عایق دست نزنید چون امکان وجود فاز برگشتی در مسیر سیمها وجود دارد.(عدم وجود برق بوسیله فازمتر سالم چک شود)

اطلاعات کاملتر در این مقاله


آموزش برق