سیستم های اعلام حریق در یک ساختمان طراحی می گردد تا قبل از این که حریق مشکل ساز و غیرقابل کنترل شود؛ اعلام و اخطار داده و سیستم های بعدی را فعال سازد. در صورتی که حریق در لحظات اولیه کشف گردد اطفائ آن بسیار آسان مـی باشد و خسارت ناشی از آن بسیار کم می باشد.
به طور کلی منظور از طراحی، ساخت و نصب این سیستم ها ، کشف و اعلام حریق به طور خودکـار بـرای آشـکار سـازی آتش سوزی در مراحل اولیه وقوع آن است تا با کشف به موقع آتش بتوان :
 افراد را از وقوع خطر آگاه کرد .
 برای فرار افراد و نجات کسانی که در معرض خطر قرار دارند اقدام کرد .
 اقدامات اطفائی به موقع و درخواست کمک از سازمان های آتش نشانی انجام داد .
 سیستم های اطفائی خودکار را فعال نمود و در نهایت باعث کاهش احتمالی و تلفات جانی شد .

سمت های اصلی سیستم کشف و اعلام حریق
 پنل مرکزی
 کاشف حریق
 اعلام کننده ها
پنل مرکزی
اصلی ترین و مهم ترین قسمت سیستم کشف و اعلام حریق پانل کنترل می باشدکه وظیفـه ارتبـاط بـین شسـتی هـا و دتکتورها و وسایل اعلام حریق مانند آژیرها و چراغ ها را به عهده دارد.
پانل های کنترل باید قادر به تشخیص و اعلام خطای اتصال کوتاه یا قطعی مدار باشند و همچنین در مواقع قطعی برق به طور اتوماتیک برق اضطراری را توسط باطری ها به مدار اعمال کنند
پانل ها معمولاً دارای امکاناتی برای تست قسمت های مختلف مدار می باشند از نظر ظرفیت پانل هـا را بـا زون تقسـیم بندی می کند که معمولاً به صورت ۲-۴-۸-۱۶-۲۴-۳۲ زون یا یک تا هشت لوپه ارائه می شوند
در بعضی از پانل ها می توان با اضافه کردن کارت های الکتریکی (Card Extertion (تعداد زون ها را افزایش داد.
پانل مرکزی باید در محلی نصب شود که به راحتی قابل مشاهده باشد.
معمولاً در ورودی های اصلی نصب می شوند. تعداد قطعه(divice (که به هر زون قابل اتصال می باشد معمولاً توسـط کارخانه سازنده تعیین می گردد.
در سیستم اعلام حریق نحوه ارتباط دتکتورها با پانل مرکزی معمولاً به این صورت اسـت کـه در موقـع بـروز حریـق، تحریک دتکتور یا فشار دادن شستی اعلام حریق باعث ایجاد یک اتصال کوتاه نسبی در مدار

می شود و جریان مدار افزایش می یابد (نه به حدی که با عنوان اتصال کوتاه کامل شناخته شود و باعث اعلام خطا شود.) در نتیجه مرکز کنترل اعـلا م حریـق مـینماید مرکز کنترل از طریق مدار الکترونیکی بعد از تشخیص حریق رله های مربوطه را وصل کرده و آژیرها و چراغ های اعـلام خطر را به کار می اندازد.
کاشف (دتکتور):
دتکتورها وسایل الکترونیکی هستند که در شکل ها و طرح های مختلف ومعمولاً به رنگ سفید توسط کارخانـه سـازنده V ارائه می گردد. وظیفه آن ها تشخیص حریـق و اعـلام آن بـه مرکـز کنتـرل مـی باشـد تغذیـه دتکتورهـا معمـولاً بـا ولتـاژ ۲۴ مستقیم(DC (صورت می گیرد و جریان عبوری از آن ها در حالت عادی چنـد ده میلـی آمپـر و در موقـع بـروز حریـق افـزایش
می یابد.
در هر طراحی پس از انتخاب نوع سیستم، هوشمند، آدرس پذیری یا نوع متعارف، حال بایستی انتخاب نـوع دتکتـور را مدنظر داشت ابتدا بایستی بدانیم چه نوع دتکتور در هر محل قابل نصب و یا بهترین انتخاب دتکتور در آن محل چه می باشد در هر حریق سرعت اعلام حریق بستگی به نوع دتکتور نصب شده در آن محل دارد معمولاً در حریق، دتکتور نزدیک به حریق فعال شده و سپس پانل کنترل، علائم را دریافت و آژیرها به صدا در می آیند اگر طراحی دتکتورها صحیح نباشـد و یـا انتخـاب نـوع دتکتور مناسب نباشد نزدیک ترین دتکتور به محل حریق فعال نشده و یا دیـر عمـل مـی کنـد و ایـن یعنـی از دسـت دا دن زمـان ازدست دادن زمان در حریق معادل است با گسترش حریق و خسارت زیادتر و  بسته به این که دتکتورها از کدام اثر آتش برای تشخیص استفاده می کنند در انواع گوناگون بـه صـورت زیـر سـاخته می شوند :
(Smoke Detector, Beam Detector,…)دودی 
(Heat Detector,Cable Detector,…)حرارتی 
(Flame Detector,…)ای شعله 
(Smoke Detector )دودی دتکتور 
سرعت سوختن مواد و درجه حرارت مرکزی هر شعله باعث وجود دود در هر حریق می شود. در صورتی که سـرعت گسترش حریق و درجه حرارت پایین باشد بنابراین مقدار دود تولیدی بسیار زیادتر و دود با ذرات بزرگترمی باشد، بـه طـوری که دود کاملاً قابل مشاهده است، در صورتی که شعله با درجه حرارت بالا باشد دود تولیدی کمتـر و ذرات آن ریزتـر اسـت بـه نحوی که اکثر حجم آن قابل مشاهده نیست. پس با توجه به حریق احتمالی دتکتورهای دودی ضرورتاً بر دو نوع می باشند.
الف: دتکتور یونیزه
ب: دتکتور دودی نوری

دتکتور دودی یونیزاسیون
این دتکتور دارای یک عنصر تشعشع کننده رادیواکتیو می باشد(آمریسیوم ۲۴۱ (در اثر عبور اشعه رادیو اکتیواز هوای داخل محفظه و یونیزه کردن آن مقداری جریان عبور می کند در مواقعی که دود داخـل ایـن محفظـه مـی شـود.
جریان عبوری کم می شود و باعث ارسال علائم به مرکز کنترل و اعلام حریق می شود. به دلیل حساسـیت زیـاد در برابـر دود در جاهایی که حجم آتش زیاد و دود کم ایجاد می شود از این دتکتورها استفاده می کنند(این دتکتورها بـه ذرات بسـیار کوچـک ونامرئی که از سوختن مواد به وجود می آید حساس و نسبت به دودهای با ذرات درشت تر حساسیت کمتری دارنـد ) بـر روی این دتکتورها علامتĎ به معنی وجود تشعشعات رادیواکتیو حک می شود. از نظر زیست محیطی دفع ایـن دتکتورهـا بعـد از اتمام شارژ آن ها که حدوداً ۸ سال طول می کشد مشکلاتی به همراه دارد لذا تولید این نوع دتکتورهـا کـم شـده اسـت و رو بـهتوقف می باشد و همچنین باید توجه داشت وجود یک منبع پرتوژا باعث می شود تا این نوع دتکتورها به سرعت ذرات معلـق در هوا را جذب کرده و کثیف شوند، همچنین وجود جریان باد، رطوبت و گرد و غبـار بـر عملکـرد ایـن دکتورهـا تــأثیر نـامطلوب می گذراند.

دتکتور نوری(Optical

در این دتکتورها یک سلول نوری (Photocell (و یک منبع نورانی اشعه مادون قرمز به نحوی تعبیه شده که در شرایط نور ساطع شده به سلول نوری نمی رسد اما هنگامی که دود وارد محفظه دتکتور گردید باعث شکست نور و رسیدن نـور به سلول نوری گردیده و سلول نوری با دریافت نور باعث ارسال علائم به مرکز کنترل یا دستگاه مرکزی یا پانل مرکزی، وقوع دودهای با ذرات درشت و غلیظ سریع تر عکس العمل نشان می دهند. در این دتکتورها زاویه فرستنده و گیرنده بر اساس خاصیت شکست نور توسط دود طراحی شده است و این زاویه بـه نحوی است که عملاً دتکتور حساسیت کمتری نسبت به گرد و غبار و بخار آب دارد و محفظه داخل دتکتور دارای پیچ و خم می باشد تا از ورودی نور اضافی به داخل آن جلوگیری می شود.
دتکتورهای بیسیم
دتکتور های بدون سیم مانند یک فرستنده با امواج رادیویی (IR(ویا حتی امواج خیلی بلند (VHF(عمل نموده و به هنگام فعال شدن، سیگنال کد شده ای را برای مرکز اعلام حریق که عملکردی همچون گیرنده دارد ارسال می کنند.
باید توجه داشت انرژی الکتریکی این دتکتور ها به وسـیله بـاتری تـامین مـی گـردد و در صـورت افـت ولتاژ،سـیگنال جداگانه ای موجب به صدا در آمدن زنگی در داخل گیرنده میشود
دتکتور حرارتی (Detector Heat (دتکتور حرارتی معمولاً در جاهایی که وجود حریق باعث ایجاد توده هوای بسیار گرم شده و حرکـت ایـن تـوده بـه بـالا سـریع انجام می پذیرد؛ کاربرد دارد معمولاً ارزش نصب آن نسبت به دتکتور دودی پایین تر است.(و این دتکتور در هر جایی کـه آلارم کاذب دتکتور دودی وجود داشته باشد استفاده می شود) این دتکتور در آشپزخانه اصلی، پارکینگ، اتاق بـویلر و ۰۰۰ اسـتفاده می گردد.

دتکتور حرارتی در دو نوع وجود دارد:
۱ .نوع حرارتی ثابت(Fix)
2 .نوع حرارتی افزایشی(ROR)
الف) نوع حرارتی ثابت
این دتکتور در محدوده دمای ثابت حساسیت دارد(مثلاً ۶۳ درجه سانتیگراد) و با رسیدن دمای محیط اطراف دتکتوربـه این دما دتکتور فعال می شود) و این دتکتور در محل هایی که افزایش دما به صورت تدریجی اتفاق می افتد اسـتفاده مـی گـردد .
در دتکتورهای حرارتی جهت درجه بندی سطح آلارم(درجه حرارت) از کلمات رنج و گریـد اسـتفاده مـی شـود . ۳،۲،۱ Grade و ۲,rang1 در رنج یک و گرید ۱ حساسیت زیاد(دمای پایین تر) و گرید۳ حساسیت کمتر(دمای بـالاتر )، رنـج ۲ دمـای حـدود ۹۰ درجه تا ۱۰۰ درجه سانتی گراد می باشد.
ب)دتکتور حرارتی افزایشی (ROR ) این دتکتور نسبت به تغییرات ناگهانی درجه حرارت حساسیت دارد و در محل هایی که افزایش دما به صورت ناگهـانی اتفاق می افتد(مثلا تغییر دمای ۵٫۸ درجه دریک دقیقه) از این دتکتورها استفاده می شـود . در نمونـه هـای جدیـدتر دتکتورهـای حرارتی ترکیب دو نمونهROR و Fix وجود دارد و قدرت کشف بالاتری نسبت به دو نوع بالا دارا می باشد.

دتکتور ترکیبی(Multi )
این دتکتورها شامل دو طبقه هستند که یکی با عنوان دتکتور حرارتی و دیگری به عنوان دتکتور دودی عمل مـی کنـد و در محل هایی که هم امکان وجود دود و هم حرارت هست به کار می رود.
دتکتور دودی اشعه (Detector Beam )
در مواردی که بخواهیم مکان وسیعی مانند سالن یک کارخانه و یا سالن موزه و ۰۰۰ را تحـت پوشـش سیسـتم اعـلام حریق قرار دهیم و نصب دتکتورهای معمولی مشکل، غیرممکن و یا غیراقتصادی باشد از این نوع دتکتورها اسـتفاده مـی گـردد .
این دتکتورها دارای یک قسمت فرستنده(TX (هستند که اشعه ای مادون قرمز به سمت گیرنده(RX (می فرستد. این دو قسـمت در دو سمت سالن نصب می شوند و هر گاه عاملی مانند دود بین این دو عنصر واقع شود و ارتباط شعله را قطع کنـد باعـث اعـلام خطر می گردد. در بعضی از این نوع دتکتورها فرستنده و گیرنده روی یک قسمت وجود دارد و در قسمت روبـرو یـک انعکـاس دهنده(Reflector (نصب می گردد این دتکتورها معمولاً می توانند فضایی به پهنای ۱۵ متر و با طـول ۱۰ متـر الـی ۱۰۰ متـر را تحت پوشش قرار دهند و ارتفاع نصب آن ها بین ۷٫۲ متر تا ۲۵ متر از روی زمین می باشـد، اسـت (فاصـله از دیـوار ۵٫۷ متـر و
فاصله از سقف های شیب دار حداقل ۳/۰ متر و حداکثر ۶/۰ متری باشد) ولتاژ کار آنها ۲۴ ولت DC و جریان مصـرفی درحالـت ساکن حدود ۵۰ میلی آمپر و در هنگام اعلام حریق۷۰ میلی آمپر است .
دتکتور شعله یاب
نور مرئی و قابل رویت با طول موج۳۸۰تا ۷۶۰نانومتر بخش کوچکی از تمام طیف امواج الکترومغناطیسـی اسـت طیـف قبل از نور مرئی با طول موج کوتاهتر،ماورابنفش وطیف بعداز نور مرئی باطول مـوجی بلنـدتر ،بخـش مـادون قرمـز را تشـکیل می دهند.

دتکتور شعله یاب در واقع نوعی آشکار ساز نوری با توانایی تشخیص اشعه مادون قرمزیا ماورائ بنفش ساتع شده از شعله است این دتکتورها در سه گروه ماورائ بنفش(UV( مادون قرمز(IR ودتکتورترکیبیUV/IR طبقه بندی می شوند .دتکتور شعله یاب باید توانایی تشخیص شعله ناشی از حریق نفت در سطح ۱ .متر مربع را ازفاصله ۱۴متری داشته باشد .
دتکتور شعله یاب مادون قرمز شعله گازهای داغ و محصولات حریق تشعشعاتی را منتشر می نمایند که به سـادگی توسـط حسـگرهای مـادون قرمـز قابل تشخیص میباشد و از طرف دیگر تنها منبع تولید اشعه مادون قرمز شعله نیست لامپ های رشـته ای ,هـالوژن کـوره هـا و حتی تشعشعات خورشید نیز دارای اشعه مادون قرمز می باشد که هر کـدام از اینهـا دارای طـول مـوج متفـاوتی مـی باشـند درآشکار ساز های مادون قرمز دامنه کوچکی از تشعشعات تحت نظر و کنترل قرار می گیـرد کـه معمـولا ایـن مقـدار ۴٫۴میکـرون میباشد (در دتکتور های تک فرکانس ). که تشعشعات منتشر از سوختهای هیدروکربنی نیز در همین محدوده در قرار دارنـد .

در بعضی دیگر از شعله یاب ها از دو یاسه حسگر که در دامنه طیف های مختلف کار میکنند.استفاده شده اسـت کـه ایـن دتکتورهـا دارای خطای کمتر نسبت به نوع تک فرکانس و زمان واکنش بیشتر می باشند .
آشکارسازهای مادون قرمز حساسیت خوبی برای کشف آتش های هیدرو کربنی اعم از مایعات ,گازهاو جامدات دارند ولی برای تشخیص حریق های هیدروژنی,گوگردی آمونیاکی وفلزی(منیزیم) مناسب نیستند.
در ضمن در مقابل تشعشعات خورشیدی و جوشکاریها و روشناییهای مختلف غیر حساس می باشند.
دتکتور شعله یاب ماورائ بنفش تشعشعات منتشره از بیشتر حریق ها در دامنه ۱۸۰۰تا ۲۵۰۰آنگستروم میباشد و خوشـبختانه تشعشـعات منتشـره از خورشید در همین دامنه توسط جو زمین جذب میشود در صورت رعایت دامنه حساسیت آشکار سازها می توان از انهـا هـم در فضاهای داخلی و هم خارجی استفاده نمود از مزایای دتکتورهای شعله یاب ماورائ بنفش این اسـت کـه در مقابـل حریـق هـای هیدروکربنی ,هیدروژنی وفلزات (منیزیم) وا کنش نشان می دهد و دارای سرعت واکنش زیاد ,همچنین در مقابل اَشـعه خورشـید حساس نیستند و از معایب آن می توان به حساسیت در مقابل قوس های الکتریکی و احتمال حساسـیت در مقابـل برخـی منـابع نوری و روشنایی و اشعه ایکس می توان اشاره نمود .
دتکتور مرکب IR/UV
این دتکتورها ازدوحسگرمادون قرمز و ماورائ بنفش و یک مدار پردازشگر تشکیل شده است از مزایای قابل توجه این دتکتور هامی توان به سرعت واکنش بسیار بالای آنها و همچنین غیر حساس بودن در مقابل نور خورشید ,اشعه ایکس و قـوس الکتریکی اشاره نمود اما استفاده از آنها برای تشخیص حریق های غیر هیدرو کربنی توصیه نمی شـود زیـرا ت شـخیص حریـق های هیدرو کربنی یکی از نقاط مشترک هردو حسگر است.

دتکتور های حرارتی خطی (کابل دتکتور)
عملکرد این دتکتور به این صورت است از دو سیم تشکیل شده اند دو سیم از یک طرف به مرکز اعلام حریق واز سوی دیگربه یک مقاومت انتهایی متصل است مجموع دوسیم ومقاومت انتهایی خط با در نظر داشتن طول مسیر مقدار مشخصی است در صورت بروز حریق درنقطه فرضی با از دست رفتن خاصیت عایقی پلیمر حساس به گرمـا دو سـیم اتصـال کوتـاه شـده در نتیجه مقاومت کل مدار تغییر می کند نقطه یا منطقه حریق براساس فاصله و کاهش مقاومت کـه نسـبت مسـتقیمی بـا هـم دارنـد مشخص می شود این دتکتورها در دماهای عملکرد ۸۰تا ۲۶۰در سانتیگراد ساخته شده اند .

ج- تجهیزات اعلام حریق
 هر سیستم اعلام دارای یک مدار صوتی اعلام حریق(آژیر) می باشد. حداقل شدت صدا در محل های بـدون آلـودگی صـوتی ۶۵db می باشد در صورتی که آلودگی صوتی یا حجم وسیع محل حفاظت، امکان شنیدن صدای آژیر را بـرای تمـام پرسـنل ممکن نسازد، افزایش تعداد آژیرها و بالابردن توان آن بایستی مراعات شود. در محـل هـایی کـه افـراد ناشـنوا تـردد دارنـد.
استفاده از چراغ گردان یا فلاشر نیاز می باشد، در محل هایی که درب های بسته وجود دارند بایستی حداقل توان آژیـر بعـد از عبور از درب ۷۵db باشد . صدای آژیر می بایست منحصر به فرد بوده یعنی از صـدای آژیـر خطـر سـرقت تلفـن متمایز باشد. برای محیط های خاص مانند بیمارستان، آسایشگاه و امثال آن لازم است از پیام هـای نـو ری بـه همـراه پیـام صوتی مناسب استفاده شودتا باعث اضطراب و ترس نگردد.
 در سیستم های متعارف معمولاً بعد از عملکرد دتکتور سیستم اعلام حریق عمل می نمایـد و سـاختار بعضـی از پانـل هـای متعارف به نوعی است که علاوه بر آژیر مشترک هر زون دارای یک خط آژیر مستقل نیـز مـی باشـد . امـا در سیسـتم هـای آدرس پذیر و هوشمند آژیر جزئی از مدار حلقوی می باشد که جهت فعال شـدن آن، پانـل کـد مخصـوص آن را فرسـتاده و آژیر مربوطه فعال می شود. با این سیستم می توان آژیر خاص مثلاً فقط طبقه چهارم فعال شده و سیستم می توانـد پـس از مدت زمانی آژیر مابقی طبقات را با برنامه فعال سازد .
انواع سیستم های کشف و اعلام حریق:
سیستم های اعلام حریق دستی
سیستم های کشف و اعلام حریق موضعی
سیستم های اتوماتیک کشف و اعلام حریق متعارف(Conventional)

سیستم های اعلام حریق دستی :
این سیستم از یک مرکز کنترل (پانل مرکزی) مجهز به صفحه نمایش دهنده زون ها، شستی های اعـلام حریـق) وسایل هشداردهنده حریق(آژیر، فلاشر و ۰۰۰ (تشکیل شده است.
این سیستم یکی از ساده ترین سیستم اعلام حریق می باشد. این سیستم در محل هایی مورد استفاده قرار می گیرد،که افراد در آن محل به طور شبانه روزی بیدار و مشغول به کار می باشند و احتمال وقوع حریق پنهانی بسیار پایین می باشد. لذا در این محل ها در صورت بروز حریق افراد حاضر در کمترین زمان ممکن بعد از رؤیت حریق با شکستن شستی های اعلام حریق(P.C.M ) باعث می شوند که وسایل هشدار دهنده فعال شده و دیگران را از بروز حریق مطلع سازند.
شستی اعلام حریق«M.C.P
در هر زون حفاظتی حداقل یک P.C.M بایستی وجود داشته باشد این وسیله می تواند به اعلام هر چه سریع تر حریـق کمک نماید.
زمان اعلام پس از فشار دادن شستی نباید بیش از ۳ ثانیه طول بکشد.
محل نصب شستی های اعلام حریق کنار درب های خروجی و خروج اضطراری، راه پله ها و در محـل هـای قابـل دیـد نصب می گردند. 
محل نصب پوش باتم ها بایستی تمیز و بارنگ متمایز باشدو در نزدیکی آن هیچ گونه مانع دید وجـود نداشـته باشد و ارتفاع حدود ۱۲۰ سانتی متر از سطح زمین جهت نصب رعایت گردد .

ماکزیمم فاصله شستی های اعلام حریق از یکدیگر ۴۵ متر در مسیرهای هم سطح و کم تردد می باشند و در مسیرهای پر تردد فاصله به ۲۰ متـر کـاهش مـی یابـد و در راه پلـه هـا ایـن مقـدار حـداکثر مسیرهای پرتردد و یا دارای مانع به ۱۵ متر کاهش می یابد.

توجه شود که تمـامی اسـتانداردها فاصـله بـین مسیرهای معمول مثل راهروها پیشنهاد می کنند.
۲ -سیستم های کشف اعلام حریق موضعی:
سیستم های اعلام حریق موضعی معمولاً نسبت به دود حساس بوده این سیستم ها دارای یـک آژیـر کوچـک در داخـل کاشـف است و از باتری یا برق شهر تغذیه می شود. این دتکتور احتیاج به پانل مرکزی ندارد و در ساختمان های یـک طبقـه مـی توانـد مورد استفاده قرار گیرد. مشروط به این که به طور صحیح نصب و به موقع سرویس شوند.
این دتکتورها را نباید در ساختمان های بیش از یک طبقه مسکونی و یا در یک فضا(دوبلکس) به کار گرفت.

۳ -سیستم های اتوماتیک کشف و اعلام حریق متعارف(conventional )
این سیستم ها از یک پانل مرکزی، شستی ها، کاشف ها و وسایل هشدار دهنـده حریـق تشـکیل شـده اسـت . پانـل ایـن سیستم از برق شهر تغذیه می شود و به یک باتری نیز مجهز می باشد تا در صورت قطع شدن برق باتری وارد مدار شـده و از خاموش شدن دستگاه جلوگیری به عمل آید.
تعداد زون های سیستم کشف و اعلام حریق متعارف معمولاً بین یک تا ۳۲ زون می باشد در این سیسـتم دتکتورهـا و شستی های اعلام حریق در هر زون به وسیله دو رشته سیم به پنل مرکزی وصل می شود و انتهای مدار به وسیله قطعه انتهای  خط Resister Line Of End)L.O.E (بسته می شود علت استفاده از L.O.E اطمینان پانل از عدم قطعی مدار حفـاظتی مـی باشـد .
(قطعه انتهای خط در سیستم های قدیمی یک مقاومت بود ولی در سیستم های جدید یک اسیلاتور می باشد.)
در سیستم متعارف وسایل هشدار نیز همانند دتکتورها و شستی های اعلام حریق سیم کشی می گردند(توسط دو سیم مجزا از سیم کشی دتکتورها و شستی های اعلام حریق) عملکرد پانل متعارف نشان دادن موقعیت آتش در حـد زون مـی باشـد
در این سیستم دتکتورهای هر زون در یک گروه و به صورت شعاعی به یک زون پانـل کنتـرل وصـل مـی گـردد . و زون هـا از یکدیگر جدا می باشند و هر زون یک نشان دهنده جداگانه دارد و بر روی هر دتکتور یک LED موجـود مـی باشـد کـه در هنگـام عملکرد آن دتکتور، LED مربوطه چشمک می زند. در این سیستم که یک زون فعال می گردد؛ بایستی به صـ ورت فیزیکـی بـا آن زون مراجعه نماییم و دتکتور فعال شده را ردیابی کنیم و در صورتی که هر دتکتور را به یک زون وصل نمائیم باعـث بـالارفتن هزینه خرید پانل مرکزی شده که این امر از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست. در این سیستم جهت پیـداکردن سـریع تـر دتکتـور
فعال شده می توان به دتکتور یک ریموت اندیکاتور (Indicator Remote (وصل نمود. ریموت انـدیکاتور معمـولاً در سـر درب اتاق ها یا واحدهای مسکونی و تجاری و ۰۰۰ نصب می شود و به پیدا شدن سریع تر محل حریق کمک می کند.

۴ -سیستم های اتوماتیک کشف و اعلام حریق آدرس پذیر(Addressable)
سیستم اعلام حریق آدرس پذیر از یک پانل مرکزی (مرکز کنترل کننده و صفحه نشان دهنده) شستی ها، کاشـف هـا و وسایل هشداردهنده حریق تشکیل شده است. این سیستم همانند سیستم اعلام حریق متعارف از برق شهر تغذیه می شود و پانل مرکزی مجهز به باتری می باشد در صورت لزوم(قطعی برق و ۰۰۰ (با وارد مدار شدن باتری از خاموش شدن سیستم کشف و اعلام حریق جلوگیری به عمل آید.
سیستم اعلام حریق آدرس پذیری معمولاً بین یک تا ۸ لوپ دارد. در این سیستم دتکتور و شستی هـایی قابلیـت آدرس دهی را دارند که آدرس مشخص و منحصر به فرد را برای دتکتور و شستی اعلام حریق مـی سـازد و ایـن آدرس توسـط پانـل مرکزی قابل شناسایی می باشد.(دتکتورهای قابل آدرس دهی با دتکتورهای متعارف تفاوتی ندارند فقط در پایه دتکتور تغییراتی داده شده است.) مثلاً در پایه یک Dil)dip (سوئیچ نصب شده که آدرس مشخص و منحصر به فـرد را مـی سـازد و ایـن آدرس برای سیستم قابل شناسایی می باشد در نوع دیگر آدرس دهی از دو کلیـد گـردان ۹-۰ یکـی یکـان و دیگـری دهگـان را متصـل می کند.

در این سیستم سیم کشی به صورت حلقوی(Loop (می باشد به این صورت که دو رشته سیم که از پنل مرکزی خارج شده و دتکتور و شستی و وسایل هشداردهنده بر روی آن نصب مـی گـردد سـپس بـا محـل اولیـه خـود (پنـل مرکـزی ) وصـل می شود. (توجه شود که در این سیستم وسایل هشداردهنده بر روی همان دو رشته سیمی که دتکتورها و وسایل اعلام حریـق قرار دارند قابل نصب می باشد) از مزایای سیستم حلقوی این است اگر در یک طرف دتکتور حالت اتصال کوتاه یـا اتصـال بـاز پیش آید به وسیله ایزولاتور (جداکننده) محل اتصال برطرف و مابقی مدار از طرف دیگر با پانل ارتباط برقرار کـرده و بـه کـار عادی ادامه می دهند معمولاً در یک لوپ چند ایزولاتور قرار می دهند تا در صورت بروز اشـکال قسـمت کمتـری از دتکتورهـا و شستی های اعلام حریق از مدار خارج شوند.
سیستم های هوشمند(System Adderssable Analogue)
یـک سیسـتم هوشـمند بـر طبـق اسـتاندارد، سیسـتمی گفتـه مـی شـودکه در آن از تجهیـزات هوشـمند ( anologue addressable)(در این سیستم کلیه تجهیزات از نوع آنالوگ می باشد) استفاده گردیده است. در این سیسـتم مقـدار جریـان هـر دتکتور حقیقتاً بستگی به احساس دتکتور از شرایط محیط داشته و طبق آن جریان آنالوگ تغییر می کنـد . دتکتورهـای هوشـمند اطلاعات را مانند یک ارسال کننده(ترانس دیوسر) به پانل گزارش می دهند و حتی تغییرات جزئی محیط نیز به صورت اطلاعـات جریانی ارسال می شود. میکروپروسسور داخل پانل مرکزی اطلاعات هر دتکتور را گرفته و بررسـی مـی کنـد کـه آیـا جریـان مربوط به چه وضعیت می باشد وضعیت نرمال، Prealarm یا فالت، و بنا به شکل زیر در صورتی که سیستم بخواهد وضعیت آلارم را اعلام کند می بایست جریان از وضعیت نرمال در منحنی به حالت Prealarm و سپس با وضعیت Firealarm برسـد و حدود ۶ ثانیه در آن حالت باقی بماند.

ین سیستم این قابلیت را داراست که به مرور زمان بر اثر عوامل محیطی دتکتور کارآیی خود را از دسـت داد . بـا دادن آلارم زمان تعویض دتکتور را اعلام نماید. (این آلارم معمولاً بعد از چند سال کارکرد به وجود می آید) همچنین در ایـن سیسـتم قابلیت انتخاب حساسیت دتکتورها و تنظیم آن وجود دارد که در نوع مرسوم یا آدرس پذیر این مزیت وجود ندارد. دتکتورهای دودی هوشمند را می توان در سه رنج high ،normal و low تنظیم نمود . یعنی دامنه حساسیت را تغییر داد این عمل به وسیله یک نرم افزار که در پرسسور (کنترلر) موجود می باشد انجام می پذیرد همچنین دتکتورهای حرارتی را می توان در رنج یک بـا سه گرید(۳,۲,۱ Grad: 1 Range (و یا در رنج حرارتی ۲ به وسیله همین نرم افزار تنظیم نمود.
در سیستم های آدرس پذیر یا مرسوم نمی توان فهمید وضـعیت هـر دتکتـور چقـدر نزدیـک بـه آلارم مـی باشـد پـس بنابراین وجود گرد و غبار و اثرات محیطی به راحتی احساس نمی شود همچنین در ایـن دو نـوع از قبـل نمـی تـوان عمـر دقیـق دتکتور را پیش بینی نمود و زمان تعویض آن را فهمید.
طراحی
سطح های مختلف حفاظت در ساختمان
حفاظت به دو نوع می باشد:
الف-حفاظت نوع P Protection Property) حفاظت اموال)
ب-حفاظت نوع L Protection Life) حفاظت اشخاص)
الف-حفاظت نوع L Protection Life) حفاظت اشخاص)
این نوع حفاظت مختص افراد مستقر در یک ساختمان می باشد و بدین منظور طراحی میگردد که قبل از این که حریق بـه مرحلـه رشد، بروز خسارت و مسدود شدن راه های فرار برسد، سیستم آن را شناسایی و خبر دهد تا تمـامی افـراد زمـان کـافی بـرای فرار داشته باشند.
این حفاظت پنج مرحله دارد :
: دراین نوع فقط محل هایی که احتمال شروع حریق وجود دارندموردحفاظت قرار می گیرندمثل آشپزخانه،محل نگهداری کاغذ L5 L4 : در این نوع محل های فرار مثل کریدور و راه پله ها محافظت می شوند.
: دراین نوع علاوه بر تیپ L4اتاق ها ومکان هایی که درب آنها به داخل کریدور و راه پله باز می شوند نیز محافظت می گردند. L3 : علاوه بر تیپ L3محل هایی که ریسک بالا دارند نیز مورد حفاظت قرار می گیرند. L2 L1 : کل مکان جهت نصب سیستم مورد نظر است.
ب- حفاظت نوع p
این نوع حفاظت جهت حفظ تمامی محتویات داخل ساختمان در مقابل حریق می باشد و در صورت عـدم تـردد افـراد نیـازی بـه شستی اعلام حریق نمی باشد.سیستمی مناسب برای حفاظت از اموال و سرمایه ها است که بتوانـد وقـوع حریـق را در لحظـات اولیه کشف کند طراحی این سیستم ممکن است به یکی از دو روش زیر صورت گیرد:
الف) طراحی سیستم برای حفاظت و پوشش تمام ساختمان :در این طراحی تمامی قسمتهای ساختمان باید به طور مناسـب زیـر پوشش قرار گیرد و بدین منظور هر فضای بسته به عنوان فضای جداگانه در نظر گرفته شود.
ب) طراحی سیستم بر پایه حفاظت قسمتی از ساختمان که دارای خطر بیشتری است:در این طراحی فضاهاییکه زیر پوشش قرار می گیرند بایداز سایر فضاهای پوشش داده نشده توسط مصالح مقاوم حریق جدا گردد

زون
Zone(زون) به معنی قسمت، قسمت بندی یا بخش بندی می باشد.
Zone Fire) زون کشف حریق): بهترین و مؤثرترین راه برای محدود کردن حریق در یک ساختمان تقسیم بندی آن با قسمتهای کوچکتر می باشد که هر قسمت کوچکتر را یک زون می نامیم.
Zone Detection)بخش کشف حریق): به بخشی گفته می شود که در آن بخش مدار کشف حریق نصب می گردد.
Zone Alarm)زون اعلام حریق) زون اعلام حریق به بخشی گفته می شود که در آن بخش مدار اعلام حریـق نصـب مـی گـردد .هر زون کشف حداقل با یک زون اعلام متصل می باشد ولی می توان از یک زون اعلام بـرای پوشـش چنـد زون کشـف حریـق استفاده کرد . تقسیم ساختمان با آلارم زون بستگی به مسیر حریق دارد.
هدف از زون حریق: هر ساختمان می بایست با قسمت های مختلف جهت تشخیص سریع حریق و اعلام آن تقسیم شود تا بتوان به وسیله سیستم، کشف و اعلام حریق، حریق را سریع تر شناسایی کرد.
انتخاب نوع دتکتور
دتکتورها از خواص و ویژگی های مختلف آتش برای تشخیص آن استفاده می نمایند پس بهتـرین راه انتخـاب دتکتـور بررسی این نکته می باشد که در محل موردنظر که می خواهد زیر پوشش سیستم های کشف و اعـلام حریـق قـرار گیـرد کـدام محصول آتش بیشتر می باشد و نکته دیگری که در انتخاب نوع دتکتور بایستی لحاظ گردد احتمال آلارم های کـاذب مـی باشـد.
مثلاً در هر مکانی که احتمال دارد دتکتور دودی آلارم کاذب داشته باشد از دتکتورهای حرارتی استفاده می شود و در جاهـائی که احتمال عدم کارآیی و یا وجود دونوع حریق می باشـد؛ از دو دتکتـور حرارتـی و دودی یـا ترکیـب آن هـا (مـولتی دتکتـور ) استفاده می گردد و نکته دیگر که در انتخاب نوع دتکتور موثر می باشد ارتفاع محل موردنظر می باشد مثلاً در ارتفاع های زیـاد دتکتور سقفی (دودی، حرارتی و ۰۰۰ (کارآیی لازم را ندارند و به طور مثال می توان از بیم دتکتور استفاده نمود.